Menu

O fondu Clean Energy Fund SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů se zaměřením na výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách rezidenčních nemovitostí a průmyslových objektů, pozemní fotovoltaické elektrárny a lokální distribuční soustavy.

Zaměření fondu
fotovoltaické elektrárny na střechách rezidenčních nemovitostí a průmyslových objektů, pozemní fotovoltaické elektrárny, lokální distribuční soustavy
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Cenný papír
Prioritní investiční akcie v EUR (PIA EUR)
Prioritní investiční akcie v CZK (PIA CZK)
Prémiové investiční akcie (PRIA)
Výkonnostní investiční akcie (VIA)
Výkonnostní prémiové investiční akcie (VPIA)
Růstové investiční akcie (RIA)
frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
PIA EUR 4,72 % p.a.
PIA CZK 6,72 % p.a.
PRIA 8,22 % p.a.
VIA 1M PRIBOR + 2 %, MAX. 10 % p.a.
VPIA 1M PRIBOR + 3 %, MAX. 12 % p.a.
RIA 8,1 % + 50 % nad 8,1 % p.a.
Odkupy IA
do 6 měsíců
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou
Minimální investice klienta
PIA EUR, PIA CZK a VIA 1 mil. Kč
PRIA a VPIA 10 mil. Kč
RIA 50 mil. Kč
Investiční horizont klienta
4 roky
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
0 % při odkupu po 42 měsících
4 % při odkupu po 24 měsících
8 % při odkupu do 24 měsíců
Obhospodařovatel fondu
AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a.s.
Náklady fondu
2 % z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
Československá obchodní banka, a. s.
Auditor
AUDIT ONE s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech

Clean Energy Fund SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.

Správce a administrátor fondu upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.